O nas

MAZOWIECKA FEDERACJA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ powstała w wyniku porozumienia o współpracy trzech stowarzyszeń 7 października 2014 roku i ciągle buduje swoją pozycję lokalną i regionalną. Posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań publicznych, w tym zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną, lokalnie współpracowała także z jednostkami samorządowymi.
Członkowie Założyciele:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości – certyfikat zgodności systemu jakości PN-EN ISO 9001:2009, posiada duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,w tym ze środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przykładowe projekty:

 1. „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” w Radomiu, okres realizacji: 2007 – 2014 r. zrealizowany w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wsparcie w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i przedsiębiorców).
 2. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”- 2013 – 2015, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 3. „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wpierających”, realizowany w okresie 01.08.2012-31.12.2014, w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (Lider), Szkołą Główną Handlową w Warszawie (Partner).

Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus – to dynamicznie rozwijająca się organizacja działająca już od 17 lat w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług doradczych. Jako niezależna organizacja non-profit działa w myśl zasady, iż informacja jest prawem a nie towarem. Określenie organizacji miało jasno odzwierciedlać filar jej działalności, być swoistą platformą porozumienia dla ludzi tworzących wszelkie inicjatywy społeczne. Platformą porozumienia budującą dialog między innymi organizacjami oraz przyjacielskich relacji wpisujących się w działania statutowe. Stąd właśnie wzięła się nazwa organizacji, Amicus z łaciny znaczy przyjaciel. Ogromny potencjał Stowarzyszenia to stabilna, wysoko wykwalifikowana kadra merytoryczna oraz szeroka sieć ekspertów i konsultantów, z którymi Towarzystwo współpracuje. Łączy nas wspólna wizja realizowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przy jasno określonych rolach w zespole, a także odpowiedzialność za funkcjonowanie całej organizacji. Zespół Towarzystwa Amicus regularnie podnosi swoje kompetencje zapewniając bardzo wysoką jakość świadczonych usług. Wiedza i doświadczenie zdobyte od 1998 roku pozwala nam oferować profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe. W ciągu ostatnich trzech lat tego rodzaju wsparciem objętych zostało ponad 4 tysiące osób. Dodatkowo prowadzi liczne spotkania informacyjne i wizyty studyjne we współpracy z Partnerami z Gruzji, Łotwy, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Norwegii, Portugalii i Szwajcarii. Swoje działania prowadzili coraz częściej poza granicami kraju. W ciągu ostatnich lat Towarzystwo Amicus zrealizowało ponad 40 projektów o wartości ponad 20 mln PLN.

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Od ośmiu lat prowadzi punkty sieci Komisji Europejskiej Europe Direct -Białystok, oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Punkty upowszechniają informacje o wszystkich aspektach związanych z członkostwem Polski w UE, przede wszystkim zaś informują o funduszach unijnych oraz udzielają pomocy w ich pozyskiwaniu. Ponadto przez dwanaście lat Towarzystwo Amicus prowadziło Punkt Informacyjny EURODESK Białystok oraz Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku

Przykładowe projekty:

 1. „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” w Warszawie, okres realizacji: 2009 – 2014 r., realizowany w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. „Kobiecy Kapitał”, PO KL, okres realizacji: 2011 – 2013, projekt szkoleniowy skierowany do kobiet – pracowniczek przedsiębiorstw oraz prowadzących własną działalność gospodarczą z zakresu podnoszenia kompetencji społecznych
 3. „CREATIVE POLAND”, PO KL, okres realizacji 2012 – 2013 r., mający na celu zwiększenie dynamiki rozwoju polskich przemysłów kreatywnych poprzez m.in. stworzenie Partnerstwa 130 podmiotów.
 4. „Centrum kompetencji NGO”, współfinansowany z FOP,  w okresie: 2012 – 2014, Projekt skierowany do kadr zarządzających NGO’s z terenu województwa podlaskiego.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL)

Przykładowe projekty:

 1. „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego” w Siedlcach, w latach 2011 – 2014, Partner, realizowany w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. „Program aktywizacji zawodowej dla rolników z Gminy Zbuczyn”, okres realizacji: 2009 r.
 3. „W mojej małej ojczyźnie – edukacja regionalna”, okres realizacji: 2009 r.
 4. „AKADEMIA LIDERA”, okres realizacji: 2010 r.
 5. „Szkoła większych możliwości!”, okres realizacji: 2011 – 2012 r.