Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym

Projekt „Nowe horyzonty – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017” realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku jest wynikiem doświadczeń wcześniej realizowanych projektów, w tym realizowanego w 2016 roku projektu „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia socjalnego”, którego celem było zawiązanie partnerstwa instytucjonalnego (NGO, PUP, CIS, OPS, PIG) mającego skutecznie zaprogramować i wdrożyć program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu legionowskiego.

Celem projektu  jest zwiększenie efektywności i skuteczności działań CIS w zakresie wsparcia długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu legionowskiego
Dotychczasowe doświadczenia CIS pokazują potrzebę sięgania po nowe narzędzia wsparcia, dlatego w projekcie poza stałym i sprawdzonym katalogiem działań, które nieustająco należy realizować, zaproponowano wprowadzenie trenera pracy dla uczestników projektu, jako rozwiązanie zawierające komponenty działań w ramach doradztwa zawodowego, ale poszerzonego o rzecznictwo pracy dla uczestników CIS w firmach lokalnych. Jednocześnie, aby narzędzie to było efektywne, w projekcie założono nawiązanie współpracy z pracodawcami i poprzez bezpośrednie kontakty edukowanie kadry pracodawców w zakresie pracy z długotrwale bezrobotnymi oraz przełamywania stereotypów związanych z tą grupą osób.

Założeniem projektu jest trwałe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu legionowskiego, poprzez wdrożenie dodatkowych narzędzi reintegracji społeczno-zawodowej, zwiększenie intensywności działań oraz integracja środowiska pracowników instytucji pracujących z osobami zagrożonymi społecznie, co przyczyni się do zwiększenia skutecznego wejścia i trwałego funkcjonowania uczestników CIS na otwartym rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 11 osób  uczestniczących  w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, na podstawie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Na potrzeby projektu zdiagnozowano potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in.:
– wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, bo to głównie one są przyczyną bezrobocia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pomoc psychologa, praca socjalna, wsparcie prawne, pomoc terapeuty)
– udział w praktykach i spotkaniach z pracodawcami
– wsparcie osoby, która pomoże poznać rynek pracy, przygotować osobę do wejścia na rynek pracy (taką funkcję pełnić może mentor pracy, trener pracy)
– wykonywanie odpłatnej pracy (poczucie świadomości, że wykonuję pracę, która jest wartościowa a ja dostaję za nią wynagrodzenie),
– znajomość warunków pracy u lokalnych pracodawców (aby oswoić temat podjęcia pracy – co szczególnie u osób, które pozostawały poza rynkiem pracy wiele lat jest ogromną barierą),
– odbycie szkoleń podnoszących kwalifikacje i zdobycie wiedzy na temat założenia i prowadzenia własnego miejsca pracy jakim jest spółdzielnia socjalna,
– udział w wydarzeniach kulturalnych (poznanie innego otoczenia poza miejscem zamieszkania, spędzenia czasu na aktywnej integracji rodzinnej)
– możliwość stałego wsparcia w poszukiwaniu pracy poprzez ułatwienie dostępu do ofert pracodawców i złagodzenie bariery wejścia na otwarty rynek pracy.

Projekt odpowiada na najważniejsze poprzez wprowadzenie różnorodnych typów działań:
– reintegrację zawodową, realizowaną w ramach prac w dwóch warsztatach zawodowych CIS,
– reintegrację społeczną poprze wsparcie psychologiczne indywidualne, grupowe warsztaty motywacyjne z psychologiem, pracę socjalną, wsparcie terapeuty uzależnień,
– wsparcie edukacyjne dla uczestników CIS: ścieżka edukacji z obszaru przedsiębiorczości społecznej realizowana poprzez wizytę studyjną w podmiocie ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna) oraz warsztat edukacyjny dotyczący zakładania oraz prowadzenia spółdzielni socjalnych,
–organizację kursów specjalistycznych (zawodowych) dla uczestników, dla których podjęcie zatrudnienia uniemożliwia brak udokumentowanych kompetencji zawodowych, np. uczestniczki warsztatu opiekuńczego, które nie ukończyły kursu dla opiekunek osób zależnych,
– zastosowanie instrumentów rynku pracy we współpracy w Powiatowym Urzędem Pracy: staże i prace społecznie użyteczne,
– wsparcie trenera pracy, jako narzędzie zwiększające efektywność działania CIS,
– profesjonalizację instytucji zatrudnienia socjalnego jakim jest CIS poprzez objęcie pracownika socjalnego, instruktorów warsztatów, kadry CIS wsparciem w formie coachingu,
– organizowanie spotkań metodyczno – edukacyjnych dla przedstawicieli lokalnych instytucji pracujących na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na temat sposobów wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem podmiotu integracji społecznej jakim jest CIS.