Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególna rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017

Założeniem projektu jest trwałe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych narzędzi reintegracji społeczno-zawodowej, zwiększenie intensywności działań oraz rozwój współpracy międzysektorowej w formie trwałego partnerstwa, co w naszym przekonaniu przyczyni się do zwiększenia skutecznego wejścia i trwałego funkcjonowania uczestników CIS na otwartym rynku pracy.

Proponowane w projekcie rozwiązania będą realizowane w dwóch obszarach: bezpośredniego wsparcia 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienia partnerstwa międzysektorowego. Zaproszenie nowych podmiotów i wzmocnienie mechanizmów współpracy z pracodawcami, którzy mogą dać pracę tym osobom, które pomyślnie przejdą proces reintegracji, przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w powiecie ale też wpłynie na wzmocnienie zasobów pracodawców o pracowników, którzy jak pokazuje doświadczenie pierwszej edycji, mogą być dla nich cenni, a nie mieliby szansy na zatrudnienie w tych firmach/instytucjach w warunkach otwartego rynku.

Rozwój partnerstwa

Podejmowane działania mają wzmocnić efektywność, zarówno w zakresie stosowanych metod i narzędzi, jak też mechanizmów współpracy między partnerami. W projekcie zaplanowano dwa spotkania partnerstwa, które pozwolą wzmocnić przyjęty model współpracy, zintegrować grupę pracodawców i jednocześnie realizować postulat stworzenia przestrzeni do wymiany informacji i edukacji partnerów w obszarze potrzeb społecznych. Między spotkaniami prowadzone będą działania animacyjne w celu pozyskania nowych partnerów z terenu powiatu ale też firm o zasięgu ogólnopolskim otwartych na udział w partnerstwie i aktywne formy współpracy, jak chociażby przyjmowanie uczestników CIS na praktyki, czy dzielenie się swoją wiedzą i doświadczenie w formie mentoringu.

Bazując na potencjale partnerstwa będziemy poszukiwać nowych rozwiązań mogących wzmocnić model współpracy instytucji ale też aktywnie wspierać proces reintegracji społeczno zawodowej. Realizując ten postulat zaplanowano warsztat prowadzony metodą Design Thinking, angażujący zarówno uczestników CIS jak też przedstawicieli instytucji pomocy społecznej oraz pracodawców lokalnych i potencjał dużej firmy. Jego celem ma być wykorzystanie innej perspektywy osób, do tej pory nie współpracujących z CISem i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwiązywania problemu bezrobocia. Wypracowane pomysły zostaną wdrożone, a wnioski z warsztatu zostaną poddane pod dyskusję podczas spotkania partnerstwa. To będzie również czas na sformalizowanie partnerstwa, określenie celów jego funkcjonowania oraz komunikacji między partnerami. Szukając i testując nowe rozwiązania zaplanowano w projekcie wizytę studyjną w podmiocie ekonomii społecznej, aby przyjrzeć się i sprawdzić czy spółdzielnia socjalna osób prawnych jest rozwiązaniem na potrzeby powiatu legionowskiego, zarówno w zakresie zasobów jak też oczekiwań od takiego podmiotu.

Doceniając zaangażowanie dotychczasowych partnerów ale też szukając pomysłu jak zachęcić innych pracodawców do udziału w partnerstwie zaplanowano w projekcie konkurs na przedsiębiorcę odpowiedzialnego społecznie. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagrody przez Starostę Legionowskiego nastąpi podczas drugiego spotkania partnerstwa, połączonego z debatą podsumowującą dotychczasowe działania oraz nastawioną na wypracowanie rekomendacji na przyszłość jak dalej rozwijać model współpracy instytucjonalnej aby zwiększać efektywność programu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu legionowskiego.

Bezpośrednie wsparcie uczestników CIS

Wypracowane w pierwszej edycji projektu rezultaty pokazują potrzebę sięgania po nowe narzędzia wsparcia. Dlatego poza stałym i sprawdzonym katalogiem działań realizowanych przez CIS zaplanowano kontynuację rozwiązania jakim jest praktyka u pracodawców, z uwzględnieniem rekomendacji pracodawców i uczestników projektu wydłużenia praktyk do dwóch miesięcy. Ponadto zaplanowano wprowadzenie nowych narzędzi wspierających realizowany program reintegracji społeczno zawodowej o spotkania z pracodawcami w formule Ryneczku pracy, które w praktyce pozwolą sprawdzić kompetencję uczestników projektu w poszukiwaniu pracy i umiejętności zaprezentowania się pracodawcy oraz przygotowania się na realne sytuacje i pytania pracodawców.

Dodatkowo zaplanowano wzmocnienie kompetencji uczestników poprzez proces mentoringu, założono zaangażowanie pracodawców – mentorów, którzy będą pracowali w celu wzmocnienia ich umiejętności zawodowych. Zaplanowano również wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników poprzez spotkania z kosmetyczką oraz wizyty u stomatologa osobom, którym w zdecydowany sposób utrudnia to podjęcie pracy.

Ponadto zrealizowane zostanie działanie we współpracy z młodzieżą jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, która w oparciu o metodę service learning, pod opieką nauczyciela będzie pracowała przez ok. 3 miesiące z uczestnikami CIS. Odbędą się również warsztaty dla uczestników i ich rodzin w zakresie budowania relacji w rodzinach, z otoczeniem ale też budowania poczucia własnej wartości, wzmocnienia motywacji do podejmowania nowych wyzwań i wzmocnienia samooceny uczestników.