Projekty zrealizowane

  • „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016”

Celem głównym projektu było zawiązanie partnerstwa instytucjonalnego oraz objęcie 11 uczestników Centrum Integracji Społecznej z terenu powiatu legionowskiego, rodzin i ich członków zintegrowanymi lokalnymi działaniami, pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych wzmacniających ich indywidualne kompetencje i umiejętności społeczne, zawodowe i edukacyjne.

Zaplanowane działania pozwoliły w pełni zrealizować założony cel i stworzyć trwałą konstrukcję współpracy instytucji na rzecz wsparcia osób długotrwale bezrobotnych i wzmocnienia uczestników projektu w obszarach zarówno społecznym jak i zawodowym, a osiągnięty efekt zatrudnieniowy dowodzi skuteczności i trafności podjętych działań i jednocześnie stanowi przetestowane rozwiązanie, które może stanowić trwałe rozwiązanie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu podpisano 5 porozumień z pracodawcami w zakresie kierowania uczestników CIS na praktyki. 15 osób- uczestników CIS wzięło udział w projekcie i podniosło swoje kompetencje zawodowe i społeczne. 7 osób odbyło praktykę u pracodawców. 4 osoby usamodzielniły się ekonomicznie i podjęły pracę. Projekt zakończył się sukcesem dzięki pracy zespołu z pracodawcami i wyposażeniu pracodawców w wiedzę jak pracować z długotrwale bezrobotnymi, ale też dzięki edukacji pracodawców i przełamywaniu barier w korzystaniu z zasobów jakim dysponuje CIS.

  • „Seniorzy z inicjatywą 2”

Projekt został zrealizowany przez Mazowiecką Federację na rzecz Ekonomii Społecznej w okresie od czerwca do grudnia 2016 roku, jako kontynuacja zrealizowanego z dużym powodzeniem w 2015 roku pomysłu „Seniorzy z inicjatywą”. Celem projektu było zwiększenie zaangażowania osób po 60 roku życia z 6 gmin województwa mazowieckiego w działania wolontariackie i nawiązanie przez nich współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

Mazowiecka Federacja skupia 3 byłe Regionalne Ośrodki EFS – Warszawski, Radomski, Siedlecki. Każdy z tych partnerów nawiązał współpracę z dwiema lokalizacjami, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie.
Do projektu zakwalifikowali się w okręgu warszawskim: Teresin (pow. sochaczewski) i Zalesie Górne (pow. piaseczyński), w okręgu radomskim dwie gminy powiatu radomskiego: Skaryszew i Pionki, w okręgu siedleckim dwie gminy powiatu siedleckiego: Mordy i Wiśniew. W każdej lokalizacji powstała grupa ok 10 seniorów, którzy w ciągu pół roku zdobyli wiedzę i odbyli staże wolontariackie w wybranej przez siebie lokalnej organizacji.

W ramach projektu odbyły się m.in.:
– 3 wyjazdowe dwudniowe warsztaty w 3 lokalizacjach na Mazowszu na temat wolontariatu, współpracy z grupą, funkcjonowania organizacji pozarządowych i realizacji działań społecznych, w tym realizacji projektów.
– szkolenia z obsługi komputera
– staże wolontariackie, które miały miejsce w organizacjach pozarządowych, świetlicach, domach kultury i lokalnych bibliotekach.
Starsi wolontariusze dysponowali funduszami (bonami) na realizację zainicjowanych przez nich działań społecznych w lokalnych organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury.

Podczas projektu każda z grup wolontariuszy była w kontakcie z opiekunami stażu, lokalnym moderatorem i doradcą, którzy wspierali ich na każdym etapie szkoleniowym oraz podczas odbywania stażu.

Projekt zakończył się sukcesem. Wszyscy uczestnicy odbyli kilkutygodniowe staże wolontariackie w lokalnych organizacjach i instytucjach, zrealizowano łącznie 20 inicjatyw wolonatariackich – wśród nich m.in. Senioriadę w Teresinie, czytanie dzieciom w Zalesiu Górnym, Wspólne kolędowanie w Wiśniwie, zajęcia rękodzielnicze w Mordach, akcję popularyzującą profilaktykę i diagnostykę cukrzycy w Skaryszewie czy spotkania z kabaretem w Pionkach.

  • „Regionalne Platformy Współpracy w Pomocy Społecznej”

Projekt zrealizowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  Celem projektu był rozwój współpracy wewnątrz sektorowej i międzysektorowej na terenie 3 subregionów województwa mazowieckiego (warszawskiego, siedleckiego i radomskiego) w obszarze pomocy społecznej poprzez animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie subregionalnym.

W projekcie wzięło udział ponad 40 podmiotów (ngo, jst, ops) i 80 uczestników, którzy po dokonaniu diagnozy potrzeb w obszarze pomocy społecznej w poszczególnych subregionach wypracowali propozycję działań niwelujących deficyty. Cel został osiągnięty, a trwałym rezultatem są kolejne projekty w obszarze pomocy społecznej realizowane w modelu międzysektorowym.

  • „Seniorzy z inicjatywą”

W ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Partycypacja społeczna osób starszych. Celami projektu było zwiększenie zaangażowania 60 osób powyżej 60 roku życia w działania na rzecz swojej społeczności lokalne, zwiększenie zaangażowania 60 osób powyżej 60 roku życia w życie publiczne i społeczne, zainicjowanie dialogu pomiędzy Radami Seniorów woj. mazowieckiego i zwiększenie ich roli jako reprezentantów szerokiego grona osób starszych zamieszkujących rejon ich działania oraz promocja tworzenia Rad seniorów wśród samorządów woj. mazowieckiego.

Liczba beneficjentów, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu to 60 osób. W wyniku realizacji projektu pt. „Seniorzy z inicjatywą” stworzono wizję Mazowieckiej Rady Seniorów wraz z rekomendacjami upowszechniania idei zakładania Rad Seniorów, dorobku i rozwiązań przyjętych w istniejących Radach Seniorów i koncepcji powołania Mazowieckiej Rady Seniorów wśród samorządów gminnych i powiatowych woj. mazowieckiego.